Grl Gebelić Malvinka

GRAD ZAGREB, Gradski ured za zdravsrio, Ured za branitelje rad, socijalnu zaštku i branitelje na temclju Zakona o udrugama (NN 88/01 i 1 1/02 - ispr.) i Odlukc o uvjetima za ostvarivanjc financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitame programe i projckte od interesa za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/07) objavljuje NATJEČAJ ZA ured za socijalnu zaštitu PREDLAGANJE PROGRAMA I PRCUEICATA SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA BRANITEUE DChMOVINSKOG RATA I NJIHOVE OBITELJI. BORCE 11. SVJETSKOG RATA 1 CIVILINE INVALIDE RATA 7A 2009. I. UVJETI ZA OSTVARIVANJE FINANCUSKE POTPORE Gradski Ured za branitelje ZA PROGRAME ILI PROJEKTE (u daljnjem tekstu: programl) OD INTERESA ZA GRAD ZAGREB, UDRUGA 1 DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA SU DA : I. udruga i druga pravna i fizička osoba mora biti rcgistrirana za provodcnjc ponudenog programa, imati područje djelovanja u Gradu Zagrebu, Ured za branitelje odnosno programom moraju biti obulwačene osobe s prebivalištem u Gradu Zasrebu; 2. u progmmu mora biti naveden cilj i sadržaj, vrijeme i lokacija provodenja, opis aktivnosti, broj korisnika obuhvaćenih programom, broj voditelja, broj volontera koji sudjeluju u izvodenju ponudenog programa, detaljni troškovnik izvodenja programa uz navedeni iznos u kojem se program (su)financira iz drugih izvora te navesti druge izvore (su)financiranja; ured za socijalnu zaštitu 3. izvoditelji svilt navedenih programa moraks biti stručnjaci za rad s odredenom kategorijom korisnika; 4. program mora biti osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor Gradski Ured za branitelje nad provodenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava; 5. program mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvačeni programom. a koji se financira iz sredstava proračuna Grada Zagreba; 6. program može ponuditi osmiškenu promidžbu s ciljem popularizacije sadržaja ponudenog programa; 7. udruga i druga pravna i fizička osoba možc program provoditi u suradnji sa drugim pravnim ili fizičkim osobama Ured za branitelje; 11. PROGRANII SOCIJALNOG I HUMAN1TARNOG ZNAČENJA 7.A BRANITEUE DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVE OBITELB, BORCE R. SVJETSKOG RATA 1 CIV1LNE INVALIDE RATA, UZ UVJETE NAVEDENE U TOČKI I. OVOGA NATJEČAJA, MORAJU SE ODNOSITI NA: - provodenje pomoči i samopomoći, resocijalizaciju i integmciju u društvo; - unapredivanje kvalitete života i pružanje psihosocijaine pomoći članovima obitelji ckshumiranih i identificiranih branitclja; - obilježavanje važnijih obljetnica; - izdavanje biltena; - organiziranje sportskih, kulturnih i drugih druženja članova. 111.PREDNOST U OSTVARIVANJU FINANCUSKE POTPORE IMAJU

Grl Gebelić Malvinka

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo i branitelje
OCJENA KORISNIKA
0
0osvrta

Koja su pravila komentiranja?

Javni službenik (državni službenik) se ocjenjuje u kategorijama učinkovitost/stručnost, kvaliteta obavljenih poslova, vrijeme čekanja/poštivanje roka.

Zabranjeno je: vrijeđati, omalovažavati, uznemiravati zbog rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kršiti ljudska prava ili važeće zakone. 

Opišite Vaše iskustvo s javnim službenikom. Ocjenjuju se tri kriterija. Ocjenjivanje se vrši klikom na liniju koja je podijeljena na 10 segmenata — od 0.5 do 5. Da bi ocjena bila vidljiva, minimalna ocjena koju dodijelite službeniku mora biti 1. Ako je za neki kriterij dodijeljeno 0.5, ukupna ocjena neće biti vidljiva

OSVRT KORISNIKA

5
0%
4.5
0%
4
0%
3.5
0%
3
0%
2.5
0%
2
0%
1.5
0%
1
0%
    Prikazano 0 komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Učinkovitost | Stručnost0 Kvaliteta obav­ljenih poslova0 Vrijeme čekanja | Poštivanje roka0

Preostaje 4000 znakova za unos.

Zahvaljujemo na vašem osvrtu! Osvrt će biti vidljiv nakon provjere sustava.
VRH